KOCOUREK, DOLEŽAL a partneři, advokátní kancelář

NAŠE SLUŽBY

Obchodní společnosti
Obchodní smlouvy
Veřejné zakázky
Občanská soudní řízení
Nemovitosti obchody s cennými papíry
Vymáhání pohledávek
Insolvence
Trestní právo
Správní právo

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Zakládání a vznik obchodních společností, změny základního kapitálu, vklady, podíly a jednání společníků, konkurenční doložky, zrušení, zánik a likvidace společnosti.

OBCHODNÍ SMLOUVY

Příprava a sepsání obchodních smluv včetně nepojmenovaných kontraktů.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Organizování veřejných zakázek, zastupování a právní poradenství na straně zadavatele i uchazeče.

OBČANSKÁ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Zastupování žalobce nebo žalovaného v obchodních, rozvodových a pracovně-právních řízeních před českými soudy a v rozhodčích řízeních.

NEMOVITOSTI

Nákup a prodej nemovitostí, poradenství a sepsání nájemních smluv pro nájemce i pronajímatele.

OBCHODY S CENNÝMI PAPÍRY

Převody, půjčky, zastavení, převod samostatně převoditelných práv, repooperace, sell and buy obchody.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Jednání s dlužníky, konkurzní a vyrovnávací řízení, likvidace, zastupování v exekučním řízení a řízení o výkonu rozhodnutí.

INSOLVENCE

Zastupování věřitelů v řízeních podle insolvenčního zákona, účast ve věřitelských výborech, zastupování insolvenčního správce ve sporech souvisejících s výkonem jeho funkce.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoba klientů v řízení přípravném, v řízení před soudem, zastupování poškozených a zúčastněných osob, konzultace trestněprávní problematiky.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Zastupování klientů ve správních řízeních před orgány státní správy, žaloby proti rozhodnutím orgánů státní správy.